Kontakt mig gerne for en uforpligtende snak om din sag. Den indledende drøftelse og vurdering af din sag er altid gratis.

Lovpligtige oplysninger

Advokater har efter pligt til at give en række oplysninger.
Vi skal give vores klienter følgende oplysninger:

Virksomhedsoplysninger
Thygesen Advokatfirma, CVR-nr 43830155, er etableret på følgende
adresse: Sparlundvej 43, 6100 Haderslev.

Jeg kan kontaktes på telefonnummer 21 59 03 70,
samt på mail jonas@t-adv.dk.

Thygesen Advokatfirma er organiseret som en enkeltmandsvirksomhed.
Advokat Jonas Thygesen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark,
og Thygesen Advokatfirma er en del af Advokatsamfundet.

Forsikringsdækning
Thygesen Advokatfirma har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring med garantiordning hos HDI Global Specialty.
Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Thygesen Advokatfirma, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Honorering
Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at såfremt der ikke er indgået aftale om en fast pris, vil salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes udenfor normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn.

Thygesen Advokatfirma tager forbehold for opkrævning af depositum ved sagens opstart. Alle klientmidler forvaltes efter gældende regler herom og indsættes på klientkonto.Klienten faktureres desuden særskilt i forbindelse med afholdelse af positive udgifter og tilsvarende udlæg.

Tavshedspligt
Alle medarbejdere ved Thygesen Advokatfirma er underlagt regler om tavshed.
Tavshedspligten omfatter alle oplysninger, som modtages. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning.

Interessekonflikter
Thygesen Advokatfirma er underlagt de advokatetiske regler om interessekonflikter. Thygesen Advokatfirma gennemfører de nødvendige undersøgelser om risiko for interessekonflikter forud for opstart af enhver sag.

Hvidvask
Thygesen Advokatfirma er underlagt Hvidvaskningsloven, som forpligter
Thygesen Advokatfirma til i nogle sager at indsamle og opbevare klienters id-oplysninger i fem år efter klientforholdets afslutning.

E-mail
Thygesen Advokatfirma anvender sikker mail. I tilfælde af at modtageren ikke kan modtage sikre mails,
da vil personfølsomme oplysninger eller personrelateret fortrolige oplysninger blive fremsendt pr. post.
Thygesen Advokatfirma kan ikke garantere, at mails fremsendt til Thygesen Advokatfirma er sikre.

Opbevaring af sagsakter
Thygesen Advokatfirma opbevarer sagsakter i 10 år efter sagens afslutning.

Tilsyn og klageadgang
Advokaterne hos Thygesen Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns-
og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens §126.

Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

Såfremt der måtte opstå uenighed mellem klienten og advokaten vedrørende det udførte arbejde eller honorering heraf,
kan klage indgives til Advokatnævnet, der som den kompetente myndighed træffer afgørelse i sagen.
Henvendelse til Advokatnævnet kan ske via hjemmesiden www.advokatsamfundet.dk,
eller på adressen Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

Klage kan sendes til klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Mangler du professionel rådgivning?

Den indledende drøftelse og vurdering af din sag er altid gratis
Kontakt